Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kleinkinderen

Kleinkinderen is een handelsnaam van de vennootschap onder firma De Gouden Zebra ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50791826 en is gevestigd aan de Schootsveld 14, 1421 LM te Uithoorn

 

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte gericht aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Kleinkinderen.

3. Criteria: de door Kleinkinderen gestelde eisen aan Opdrachtgever en/of waaraan de producten en/of diensten van Opdrachtgever dienen te voldoen alvorens de Overeenkomst tot stand komt.

4. Diensten: de Dienst die Kleinkinderen aanbiedt, is het exploiteren van een Website voor marketingdoeleinden ten behoeve van de producten en/of diensten van Opdrachtgever.

5. Dienstverlener: De vennootschap onder firma De Gouden Zebra h.o.d.n. Kleinkinderen die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Kleinkinderen.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Kleinkinderen heeft aangesteld, projecten aan Kleinkinderen heeft verleend voor Diensten die door Kleinkinderen worden uitgevoerd, of waaraan Kleinkinderen een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Kleinkinderen, alsmede voorstellen van Kleinkinderen voor Diensten die door Kleinkinderen aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Kleinkinderen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Melding: het door een bezoeker van de Website aan Kleinkinderen of een tussenpersoon melden van (vermeende) onrechtmatige of strafbare inhoud op de Website door Opdrachtgever met als doel deze inhoud van Internet te laten verwijderen.

9. Website: De Website die door Kleinkinderen gebruikt wordt, is: www.kleinkinderen.nl. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Kleinkinderen, elke Overeenkomst tussen Kleinkinderen en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Kleinkinderen wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Kleinkinderen aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Kleinkinderen is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 

 

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Kleinkinderen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Kleinkinderen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Kleinkinderen het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Kleinkinderen gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Termijnen en oplevertijden  in het Aanbod van Kleinkinderen zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Kleinkinderen heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Kleinkinderen te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, mits Opdrachtgever aan de door Kleinkinderen gestelde Criteria voldoet.

2. Kleinkinderen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Kleinkinderen stelt bepaalde Criteria vast waaraan Opdrachtgever dient te voldoen alvorens de Overeenkomst tot stand komt. Kleinkinderen is gerechtigd een opdracht te weigeren indien Opdrachtgever niet aan de door Kleinkinderen gestelde Criteria voldoet.

4. Elke Overeenkomst die met Kleinkinderen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Kleinkinderen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Kleinkinderen is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.  tijd.

2. Zowel Opdrachtgever als Kleinkinderen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Kleinkinderen ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Tussentijdse beëindiging van een abonnement is niet mogelijk, tenzij expliciet anders overeengekomen. Opdrachtgever kan de Overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Kleinkinderen. Opzegging dient te geschieden voor het eind van de overeengekomen abonnementsduur met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 

5. Onverminderd het voorgaande, kunnen zowel Opdrachtgever als Kleinkinderen de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Kleinkinderen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 Toegang tot de Dienst

1. Zodra Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding heeft voldaan, verstrekt Kleinkinderen de nodige gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) teneinde Opdrachtgever toegang te bieden tot de Dienst c.q. de Website. Opdrachtgever draagt een zelfstandige zorgplicht met betrekking tot de geheimhouding van diens inloggegevens zoals door Kleinkinderen verstrekt. 

2. Kleinkinderen biedt enkel en alleen de Dienst aan. Kleinkinderen draagt nimmer de verantwoordelijkheid over het contact tussen Opdrachtgever en de bezoekers van de Website, noch heeft zij enkele invloed op eventuele tussen Opdrachtgever en de bezoekers van de Website gemaakte afspraken. Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst. 

2. Kleinkinderen spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.

3. Kleinkinderen zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtnemer verlangd mag worden.  Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Kleinkinderen garandeert in geen geval een minimumaantal bezoekers op de Website van Opdrachtgever of anderszins enige vorm van garantie met betrekking tot sales, views of clicks.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens, inlichtingen en medewerking, waarvan Kleinkinderen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Dienst tijdig worden verstrekt aan Kleinkinderen. Indien enige door Opdrachtgever verstrekte gegevens gewijzigd dienen te worden, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk deze wijziging tijdig en correct door te geven.

5. Kleinkinderen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Kleinkinderen is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kleinkinderen bekend was.

6. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur en programmatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst en dient zelf zorg te dragen om de geplaatste gegevens op de Website up-to-date te houden.

7. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, eindigt hiermee tevens de toegang tot de Dienst.

 

Artikel 7 Beschikbaarheid van de Dienst

1. Kleinkinderen zal het nodige onderhoud aan de Website verrichten. Kleinkinderen streeft ernaar de Dienst en de toegang tot de Website  voor zover als redelijkerwijs mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Opdrachtgever..

2. Kleinkinderen zal Opdrachtgever van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen, maar is hiertoe niet verplicht. Kleinkinderen is niet aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud of anderszins tijdelijk het niet beschikbaar zijn van de Website.

3. Kleinkinderen is gerechtigd, indien er naar haar uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het correct functioneren van de Website, de toegang tot de Website voor  Opdrachtgever en bezoekers (tijdelijk) op te schorten. Kleinkinderen zal voor zover nodigde maatregelen nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om het naar behoren functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

4. Indien de Website tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door storing of overmacht, , zal Kleinkinderen zich ook inspannen om Opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking en zich inzetten deze onderbreking zo spoedig mogelijk te herstellen.

 

Artikel 8 Notice and Take Down

1. Na ontvangst van een Melding wordt deze door Kleinkinderen behandeld en beoordeeld. Voor zover nodig onderneemt Kleinkinderen actie op basis van de uitkomsten van het beoordelingsproces.

2. Kleinkinderen zal na ontvangst van de Melding indien nodig contact opnemen met de betrokken bezoeker van de Website en/of de Opdrachtgever waar deze melding betrekking op heeft. Opdrachtgever dient de aanwijzingen van Kleinkinderen op te volgen met betrekking tot de in verband met de Melding te nemen maatregelen.

3. Indien er volgens Kleinkinderen geen sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige en/of strafbare inhoud stelt Kleinkinderen de betrokkene hiervan op de hoogte en motiveert dit.

4. Indien er volgens Kleinkinderen sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige en/of strafbare inhoud zorgt Kleinkinderen ervoor dat de betreffende inhoud onverwijld verwijderd wordt.

5. Indien niet tot een eenduidig oordeel wordt gekomen of er al dan niet sprake is van onrechtmatige en/ of strafbare inhoud, stelt Kleinkinderen Opdrachtgever op de hoogte van de Melding met het verzoek de inhoud te verwijderen of contact op te nemen met de betrokkene. Indien de betrokkene en Opdrachtgever er niet uitkomen, kan de betrokkene of Kleinkinderen overgaan tot het doen van aangifte als hij of zij meent dat het om een strafbaar feit gaat. Gaat het om vermeende onrechtmatige inhoud, dan moet de betrokkene bij voorkeur in staat worden gesteld het geschil met de Opdrachtgever voor de rechter te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet bekend wil maken aan de betrokkene, kan Kleinkinderen overgaan tot het verstrekken van NAW-gegevens van Opdrachtgever aan de betrokkene of tot het verwijderen van de betreffende inhoud.

6. Teneinde te voorkomen dat bij de door Kleinkinderen te nemen maatregelen méér inhoud dreigt te worden verwijderd dan waarop de Melding betrekking heeft, neemt Kleinkinderen steeds de nodige zorgvuldigheidseisen in acht.

7. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de huisregels en gebruikersvoorwaarden van Kleinkinderen waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het in acht houden van de Criteria en kwaliteitsstandaard van Kleinkinderen. Kleinkinderen is gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot de Dienst tijdelijk te ontzeggen indien Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst niet langer aan de Criteria voldoet mits Kleinkinderen Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld en Opdrachtgever het gebrek niet binnen de door Kleinkinderen gestelde termijn heeft hersteld voor zover het gebrek redelijkerwijze voor herstel in aanmerking komt.

8. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende voorwaarden te houden en dient zich te onthouden van:

  • Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Kleinkinderen, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
  • Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Bedrijf weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Kleinkinderen of eventuele andere Bedrijfs hindert of schade toebrengt.

9. Indien Opdrachtgever enige van bovengenoemde gedragingen vertoont dan wel anderszins schade veroorzaakt ofenige handelingen verricht waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat ditschade toebrengt aande website of de servers (van Kleinkinderen)  en hiervoor (reeds) door Kleinkinderen gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Kleinkinderen het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder te zijn gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.

10. Opdrachtgever vrijwaart Kleinkinderen voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Kleinkinderen is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden verband houdend met de in lid 8 benoemde gedragingen.

11. Alle aan Opdrachtgever verstrekte inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Het is Opdrachtgever verboden derden middels deze gegevens de toegang te verstrekken tot de dienst zonder tussenkomst en/of toestemming van Kleinkinderen.

12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop zij de Website gebruikt, beveiliging van inloggegevens en meer.

14. Het is Opdrachtgever verboden om inbreuk te plegen van op de Intellectuele Eigendomsrechten van Kleinkinderen, alsmede op de goede naam van Kleinkinderen.

15. Indien Opdrachtgever content, gegevens en informatie op de Website van Kleinkinderen plaatst, komt het gebruik en de inhoud van deze content voor de rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor alle gegevens, informatie en content  die hij op de Website plaatst of laat plaatsen.

16. Kleinkinderen behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever indien Kleinkinderen schade veroorzaakt door de gedragingen van Opdrachtgever heeft opgelopen.

 

Artikel 9 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Kleinkinderen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Kleinkinderen, Kleinkinderen een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Kleinkinderen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de Dienst dienen jaarlijks vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. 

3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Kleinkinderen haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. Kleinkinderen is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Kleinkinderen.

8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Kleinkinderen zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Kleinkinderen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Kleinkinderen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Kleinkinderen verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Kleinkinderen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Kleinkinderen op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Kleinkinderen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Kleinkinderen gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Kleinkinderen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Kleinkinderen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Kleinkinderen te vergoeden voor elk financieel verlies dat Kleinkinderen lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 Overmacht

1. Kleinkinderen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Kleinkinderen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Kleinkinderen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Kleinkinderen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Kleinkinderen of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Kleinkinderen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Kleinkinderen is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid

1. Kleinkinderen biedt uitsluitend een Website aan waar Opdrachtgever gebruik van kan maken. Kleinkinderen biedt nimmer garanties (als in een aantal clicks, sales, views, omzet en dergelijke) met betrekking tot de Website en sluit voor zover er geen wettelijke bepaling zicht hiertegen verzet alle aansprakelijkheid uit.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Kleinkinderen, is Kleinkinderen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Kleinkinderen binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Kleinkinderen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Kleinkinderen in staat is om adequaat te reageren. 

3. Kleinkinderen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Kleinkinderen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Opdrachtgever vrijwaart Kleinkinderen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Kleinkinderen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Kleinkinderen.

5. Kleinkinderen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van Website voor derden, alsmede  schade die het gevolg is van gebruik van Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

6. Kleinkinderen garandeert geen toename van views, bezoekers, clicks, sales en dergelijke.

7. Happify is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Website of die van gelinkte websites. Kleinkinderen streeft ernaar (de informatie in) de Website zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website.

8. Kleinkinderen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen, onderhoudsmomenten, of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.

9. Kleinkinderen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Kleinkinderen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Kleinkinderen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Kleinkinderen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Kleinkinderen.

 

Artikel 16 Geheimhouding

1. Kleinkinderen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Kleinkinderen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Kleinkinderen is verkregen.

2. Indien Kleinkinderen op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Kleinkinderen zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Kleinkinderen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Kleinkinderen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Kleinkinderen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Kleinkinderen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Kleinkinderen is verspreid

 

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Kleinkinderen waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle concepten, ontwerpen, modellen en dergelijke berusten uitsluitend bij Kleinkinderen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Kleinkinderen rusten te openbaren, te kopiëren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden.

3. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

4. Als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Kleinkinderen wordt beschouwd ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de overeenkomst valt. Elke inbreuk die Partner en/of diens Gebruiker maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Kleinkinderen, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Kleinkinderen onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

 

Artikel 18  Risico-overgang en Vrijwaring

1. Kleinkinderen is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Opdrachtgever op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor gegevens betrokken bij het gebruik maken van de Dienst.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Kleinkinderen verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Kleinkinderen zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Kleinkinderen van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

4. Opdrachtgever vrijwaart Kleinkinderen voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

5. Opdrachtgever vrijwaart Kleinkinderen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

6. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Kleinkinderen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Kleinkinderen of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen  schriftelijk gemeld worden via info@Kleinkinderen.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Kleinkinderen de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Kleinkinderen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Kleinkinderen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Kleinkinderen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Kleinkinderen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Den Haag, 15 september 2021